بیمه گذار محترم در صورتی که تا بحال وارد پرتال نشده اید
از کد بیمه گذار به عنوان نام کاربری و از کد ملی برای بیمه گذاران حقیقی
یا شناسه ملی برای بیمه گذاران حقوقی به عنوان کلمه عبور استفاده نمایید

کد بیمه گذار:
کد ملی / شناسه ملی:
عبارت زیر را وارد نمایید:
در حال بارگذار