ماشین حساب بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری
  نام و نام خانوادگی بیمه شده: (اختیاری)
  تاریخ تولد (yyyy/mm/dd):
نوع بیمه شده:
  نام و نام خانوادگی بیمه گذار: (اختیاری)
  تاریخ تولد (yyyy/mm/dd):
 
  مبلغ حق بیمه: ریال
  روش پرداخت حق بیمه:
  اندوخته (واریز) متفرقه: ریال (اختیاری)
  درصد افزایش حق بیمه:
  مدت بیمه نامه: سال
مشخصات پوشش های بیمه
فوت به هر علت سرمایه فوت به هر علت: ریال
طبقه خطر شغلی:
درصد افزایش سرمایه فوت:
حادثه سرمایه فوت در اثر حادثه: برابر سرمایه فوت به هر علت
پوشش از کارافتادگی دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه:
پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه:
ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه یا بیماری) پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه:
پوشش مستمری از کارافتادگی: برابر حق بیمه پرداختی هر سال
امراض خاص پوشش امراض خاص:
  منطور کردن پوشش ها درحق بیمه اولیه: