پرسش: هنگام محاسبه خسارت در ثالث مالي، افت قيمت براي خودروي آسيب ديده لحاظ مي گردد؟

پاسخ: خير لحاظ نمي گردد فقط در بيمه بدنه در صورتي که بيمه گذار پوشش را خريداري کرده باشد تعلق خواهد گرفت