پرسش: پوشش افت قيمت در بيمه بدنه تا چه مبلغي را شامل ميشود؟

پاسخ: متناسب با خسارت وارده معادل 5الي 20درصد خسارت قابل پرداخت را بابت افت قيمت محاسبه ميکنند