پرسش: چه نوع بيمه نامه اي هم خسارات جاني و هم مالي مربوط به اشخاص ثالث را جبران مي نمايد؟

پاسخ: بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث