پرسش: آيا در بيمه مسئوليت ساختماني بايد تعداد کارکنان درج گردد؟

پاسخ: خير لزومي به درج کارکنان نيست اين بيمه نامه بر اساس متراژ ساخت صادر ميگردد وليكن در پروژه هاي ساختماني مطلوبست تعداد نيروي كاري نيز درج گردد تا ضريب نيروي كاري متراژ زير ساخت با نيروي كار واقعي مطابقت داشته باشد بويژه در پروژه هاي عظيم ساختماني همچون مجتمع هاي مسكوني و برج سازي ها