پرسش: در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان آيا خسارت مالي وارد به اشخاص ثالث نيز تحت پوشش مي باشد؟

پاسخ: خير، در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با خريد پوشش اضافي و پرداخت حق بيمه مربوطه خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث (فقط تا سقف 2 نفر) تحت پوشش مي باشد.