پرسش: آيا ارسال صورت ريز در هنگام صدور الزامي است؟

پاسخ: بهتر است همزمان با صدور ارائه شود در غير اينصورت در شرايط خصوصي متن ارسال صورت ريز بند مربوطه درج مي گردد.در صورت عدم ارسال صورت ريز اظهار نظر كارشناس در زمان خسارت ملاك عمل خواه بود .